Checklists_Vietnamese | TakeWinterByStorm

Danh Sách
Kiểm Điểm
Chuẩn Bị cho
Tình Trạng
Khẩn Cấp

Thẻ Liên Lạc
Khẩn Cấp

Các Hướng
Dẫn
Bảo Trì
Nhà

Kế Hoạch
Chuẩn Bị
Gia Đình

Chuẩn Bị
cho
Mưa Lớn

Chuẩn Bị
cho
Gió Bão

Chuẩn Bị
cho Tuyết
và Nhiệt Độ
Đông Lạnh

Chuẩn Bị
cho Chuyên
Chở Công Cộng
Trong Khi
Thời Tiết Xấu

Chuẩn Bị
Lái Xe
Trong Khi
Thời Tiết Xấu

Danh Sách
Kiểm Điểm
Chuẩn Bị cho
Thú Vật Nuôi
Trong Nhà

Danh Sách
Mua Sắm
Chuẩn Bị cho
Tình Trạng
Khẩn Cấp

Những Cách
Chuẩn Bị cho
Tình Trạng
Khẩn Cấp
Không Tốn
Kém Nhiều